دعای عکاشه

 

 

 

 

دعای یس الصغیر یا همان عکاشه

 

 

 

دانلود دعای عکاشه