دعای یاسین مغربی فواید و خواص آن

 

 

دعای یاسین مغربی فواید و خواص آن
 

اگر این دعا را هفت بار بر کاسه چيني که پر از آب باشد بخواند و از آن آب به خورد هر کس دهد آن شخص مطيع او گردد و اگر غايبي در سفر باشد و هفت بار به طرف او بدمد بزودي از آن سفر باز گردد و اگر سه بار مصروعي بخواند شفا يابد و مريض 5 بار بخواند و بگويد:
اللهم بحرمة يس اين مريض را شفا ده فورا شفا يابد.
اگر بر کاغذي بنويسد و بر کاغذ دمد عجائب بيند به قدرت خدا و همه کس او را مطيع و فرمانبردار شود و اين سوره بر شيريني بخواند و بخورد دشمن دهد دوست گردد و هر که بر عود و زعفران يا گلاب در ساعت زهره يا ساعت مشتري هفت بار بخوانند و بر اتش نهد که بسوزد بيم ان باشد که از محبت ديوانه شود و اگر کسي را سحر کرده باشند سه بار اين دعا و سوره مبارکه را بر پياز بخواند و بر اتش بگذارد و خود را بر ان بدارد سحر باطل شود.

و اگر اين سوره را در کاسه چيني يا زعفران بنويسد و بشويد و پانزده بار بخواند دل و جگر وي قوي گردد و آنچه بشنود ياد گيرد و فراموش نکند و اگر اين سوره را هفت بار بخواند به نيت هر کسي بخواند فورا حاضر شود و اگر اين سوره را بر آب بخواند و با ان آب غسل کند و دو رکعت نماز بجا اورد و بعد از حمد هفت بار سوره توحيد و اعوذتين بخواند هر حاجت مشروعه دارد براورده شود و اگر کسي تنگ دست باشد بعد نماز خفتن يک بار بخواند و صد بار صلوات بفرستد حق تعالي روزي اور را فراخ کندو اگر کسي اين سوره را با خود دارد از خطرات ارضي و سماوي محفوظ ماند.
 

جلوگیری از سرقت متاع مجربات مغربی
این آیات را به همراه خاتم نوشته و در متاع مورد نظر بگذارید كه هیچ سارقی نمی تواند ان را به سرقت ببرد:

بسم الله الرحمن الرحیم
(الله لا اله الا هو لیجمعنكم - تا- یو القیمه) سوره النساء آیات 87تا109 (لا ریب فیه) سوره الانعام
آیه12 (من اصدق من الله حدیثا) سوره النساء- آیه 87 یا حفیظ, یا حافظ, یا محفوظ, یا حافظ, اجب و بالحفاظ با لعهال وامال و انت علیهم حفیظ