لیست شماره 5) کتابهای موجود در مجموعه کشکول

 

 

 

شماره نسخه: 6052 | 232 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی و عربی
بحران موافق قواعد نجوم و طب  از بوسهل مسیحی

طب جدید کیمیایی

پزشکی و نجوم

 

 

شماره نسخه: 6053 | 24 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان:فارسی
فال توکل

تعبیرات حروف تهجی از امام جعفر صادق (ع)

 

 

شماره نسخه: 6054 | 227 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
رمل سرخاب
 

 

شماره نسخه: 6055 | 95 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
مفتاح الخزائن از حاجی زین العطار
 

 

شماره نسخه: 6056 | 235 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
ذخیره خوارزمشاهی  حسین جرجانی
 

 

شماره نسخه: 6057 | 209 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
دعای ام الصبیان در علوم غریبه
 

 

شماره نسخه: 6058 | 156 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
بیاض ادعیه و اوراد و طلسمات
 

 

شماره نسخه: 5102 | 122 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
رساله جفر و خواص آن
 

 

شماره نسخه: 5103 | 21 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: عربی
جفر دانیال
 

 

شماره نسخه: 5104 | 50 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
رساله ایی در اعداد و جفر و الواح و طلسمات

جفر ابوالبرکات

 

 

شماره نسخه: 5105 | 127 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
رساله در الواح و اوفاق و طلسمات

رساله در زیارات و خواص سوره ها  و آیات

رساله در احضارات و علوم غریبه

 

 

شماره نسخه: 5106 | 178 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
انواع اوفاق و الواح

رساله اذکار و اسماء

مجمع الفوائد و الخواص

 

 

شماره نسخه: 5107 | 146 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
احراز و اوراد

خواص الآیات

 

 

شماره نسخه: 5108 | 62 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
کشف الاسرار قاسمی

در کیمیا و لیمیا و ریمیا و سیمیا و هیمیا

 

 

شماره نسخه: 5109 | 135 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
مجموعه رسائل جفر

دوایر جفر و جداول جفر

 

 

شماره نسخه: 5110 | 93 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: عربی
طب النبوی
 

 

شماره نسخه: 5111 | 42 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: عربی
درر النخبه فی الطب و الادویه و المجربه و الطلسمات
 

 

شماره نسخه: 5112 | 42 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
خاصیت علم حروف

انواع الواح و اوفاق و حروف و اشکال

 

 

شماره نسخه: 5113 | 140 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی

شرح دعای قریثا

رساله ایی در علوم غریبه و انواع طلسمات

 

 

شماره نسخه: 5114 | 142 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی

کشف الاسرار در علوم غریبه

رساله ایی در اسطرلاب

رساله در خواص داروها

 

 

شماره نسخه: 5115 | 103 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: عربی
کتاب الالواح و الاوفاق و الطلسمات
 

 

شماره نسخه: 5116 | 61 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: عربی
رساله در کیمیا و طب کیمیایی از براکلسوس

کتاب الکامل جابر بن حیان کوفی

 

 

شماره نسخه: 5117 | 18 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: عربی
ارجوزه الخواص المجربه از ابو علی سینا
 

 

شماره نسخه: 5118 | 224 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: عربی
البارع فی احکام نجوم از علی جرجانی
 

 

شماره نسخه: 5119 | 78 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
مجموعه ختومات مجربه و اذکار
 

 

شماره نسخه: 5120 | 244 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی و عربی
مجموعه علوم غریبه و اذکار
 

 

شماره نسخه: 5121 | 192 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: عربی با ترجمه فارسی
صحیفه کامله امام سجاد (ع)
 

 

شماره نسخه: 5122 | 188 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
مجموعه علوم غریبه
 

 

شماره نسخه: 5123 | 111 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
رساله بحر الغرائب چاپ سنگی
 

 

شماره نسخه: 5124 | 25 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
ختومات ابراهیم بن محسن کاشانی
 

 

شماره نسخه: 5125 | 109 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
عالم غیب خزانه الاسرار
 

 

شماره نسخه: 5126 | 306 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
ذخیره خوارزمشاهی

در طب قدیم

 

 

شماره نسخه: 5127 | 184 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: عربی
شموس الانوار و کنوز الاسرار  از التلمسانی

مجربات محمد بن یوسف السنوسی

 

 

شماره نسخه: 5128 | 112 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان:فارسی و عربی
علوم غریبه و جفر
 

 

شماره نسخه: 5129 | 107 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: عربی
علوم غریبه و طلسمات
 

 

شماره نسخه: 5130 | 20 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
فالنامه و استخاره نامه
 

 

شماره نسخه: 5131 | 22 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
رساله در ادعیه و طلسمات
 

 

شماره نسخه: 5132 | 173 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
کتاب علم جفر و انواع بسط ها و جداول

خواص حروف و طلسمات

 

 

شماره نسخه: 5133 | 203 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: عربی
مخلوط عظیم در علوم غریبه و طلسمات
 

 

شماره نسخه: 5134 | 64 صفحه | درجه کیفیت: A | زبان: فارسی
مصر الحقیقه در علم جفر